Publikacje

“Controversies over an Institution of Compulsory Buyout of Minority Shareholders”

autor: Katarzyna Franczak

[w:] Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2011

„Analiza stanowiska przedstawiciela Włoch – Giovanniego Orlandini dotyczącego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z siedzibą w Luksemburgu w sprawach Viking i Laval z grudnia 2007 roku”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej

autor: Katarzyna Franczak

pod red.

W. Katnera i U. Promińskiej,

Warszawa 2010.

Rocznik 2010

Kraków

„Zmiana statutu fundacji – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12.04.2007 r. (III CZP 26/07)”

autor: Katarzyna Franczak

Glosa 1/2010

tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów książki S. Shavell, “Foundations of Economic Analysis of Law”, opublikowane pod tytułem S. Shavell, „Ekonomiczna analiza prawa wypadków”, Transformacje Prawa Prywatnego 2005, Numer Amerykański

współautor: Katarzyna Franczak

Cambridge, Mass.,

Harvard University Press, 2004,

Strona2 z 4


PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI